อาจารย์ประจำกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น

Asso. Prof. Dr.Sittichai Bussaman
ประธานกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์(Head of Computer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 1209-264 โทรสาร 0 4371 2165

อ.ทินกร คุณาสิทธิ์

Mr.Tinnakorn Kunasit
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 114 โทรสาร 0 4371 2165

อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์

Mrs.Puangpaka Kunasit
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-122 โทรสาร 0 4371 2165

ผศ.กาญจนา คำสมบัติ

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-122 โทรสาร 0 4371 2165

อ.โสภัค ไชยชนะ

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-122 โทรสาร 0 4371 2165

ผศ.ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

Asst. Prof. Natthapong Phanmanee
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-6118

ผศ.เอกรินทร์ ศรีลาพัฒน์

Asst. Prof. Ekkharin Srilaphat
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 104 โทรสาร 0 4371 2165

อ.จักรพันธ์ ศรีวงษา

Mr.Jackaphan Sriwongsa
อาจารย์ประจำ (Lecturer)

ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร

Miss Sununta Klintawon
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-122 โทรสาร 0 4371 2165

อ.ณวัฒน์ นันทะเสน

Mr.Nawat Nantasen
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 121 โทรสาร 0 4371 2165

ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 9-6310 โทรสาร 0 4371 2165

อ.ภานุวัตน์ เกตุวงศ์

Mr.Panuwat Ketwong
อาจารย์ประจำ (Lecturer) *ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 116 โทรสาร 0 4371 2165

ดร.พัชระ นาเสงี่ยม

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 114 โทรสาร 0 4371 2165

อ.ประภากร ศรีสว่างวงศ์

Mr.Prapakorn Srisawangwong
อาจารย์ประจำ (Lecturer) *กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 122 โทรสาร 0 4371 2165

อ.กิตติพงษ์ ชินสุข

Mr.Kittipong Chinsook
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 103 โทรสาร 0 4371 2165

ดร.ธาดา จันตะคุณ

Dr.Thada Jantakoon
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 122 โทรสาร 0 4371 2165

อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์

Miss Piyaporn Kachon-Mote
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 115 โทรสาร 0 4371 2165

อ.รักถิ่น เหลาหา

Mr.Rak-Thin Lao-Ha
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 115 โทรสาร 0 4371 2165

อ.สิริวิวัฒน์ ละตา

Mr.Siriviwat Lata
อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 115 โทรสาร 0 4371 2165

 

อ.ปรัชญา ไชยเมือง

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 115 โทรสาร 0 4371 2165

อ.วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์

อาจารย์ประจำ (Lecturer)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 115 โทรสาร 0 4371 2165

บุคลากรสายสนับสนุน

นายนิติกร แสงใส

นักวิชาการศึกษา (Staff)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 110,118 โทรสาร 0 4371 2165

นางสาวเพ็ญนภา พุดสุด

Miss Pennapa Pudsus
นักวิชาการศึกษา (Staff)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 110,118 โทรสาร 0 4371 2165

นายศุภชัย ใบปอด

Mr.Supachai baipod
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (Staff)
โทรศัพท์ 0 4372 2118-9 ต่อ 261 เบอร์ภายใน 110,118 โทรสาร 0 4371 2165