เริ่มก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมีคณาจารย์ 4 ท่านคือ

1. อาจารย์สหัส หาญสินธุ์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์

2. อาจารย์ประสพสุข ศรีสว่างวงศ์ สังกัดภาควิชาเกษตรศาสตร์

3. อาจารย์ทองม้วน นาเสงี่ยม สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

4. อาจารย์บัณฑิต กลิ่นเกสร สังกัดภาควิชาฟิสิกส์

หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกคือ

– อนุปริญญาคอมพิวเตอร์ (อ.วท.) เรียน 2 ปี
– พ.ศ. 2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.ป 2 ปี) (หลังอนุปริญญา)
– พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.) และนักศึกษาคุรุทายาทคอมพิวเตอร์(ค.บ.4 ปี)
– พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็น โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ (วท.บ.)

และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.วท.) ซึ่ง (วท.บ.) รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อว.ท.) รับผิดชอบในการจัดหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และอนุปริญญาคอมพิวเตอร์ ในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาได้ไปสังกัดกับคณะครุศาสตร์ซึ่งคณาจารย์ ของคอมพิวเตอร์ได้จัดสอนในส่วนของวิชาเอก เท่านั้น

ปัจจุบัน

กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  เปิดทำการสอน

ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทั้งหมด 2 หลักสูตร

ระดับ กศ.บป. 1 หลักสูตร

จำนวนศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 24 หมู่เรียน

มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 21 คน

และมีบุคคลากรสายสนับสนุน 3 คน