ปรัชญา

วิชาการเป็นสากล พัฒนาให้คนมีคุณภาพและคุณธรรม ชี้นำท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล แสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปณิธาน

มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ในท้องถิ่นให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถทางวิชาการให้ได้มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

พัฒนาวิชาการในเป็นมาตรฐาน สามารถพัฒนาคนให้มีคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี

พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริธรรม เพื่อรับใช้สังคมและพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการให้กับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มในท้องถิ่นให้สามารถเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. ทำการวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมทำนุ บำรุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้ยั่งยืนสืบไป