List of Publication in 2010 : ผลงานตีพิมพ์และงานวิจัยปี 2553

[1] สิทธิชัย บุษหมั่น, อรนันท์ เชาว์พานิช และ ภานุวัฒน์ เกตุวงศ์,”การรู้จำใบหน้ามนุษย์โดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของใบหน้าและโครงข่ายประสาทเทียม,” Proceedings of The 3rd National Conference on Technical Education Engineering & Technical Education (NCTechED2010), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2010.หน้า 411-416

[2] ดุษฎี เทิดบารมี ศิวพงษ์ นิยมพานิช และสิทธิชัย บุษหมั่น, “การใช้งาน TLS แทน SSL สำหรับโพรโตคอล https ที่มีการประยุกต์ทำงานแบบ Multi Name-Based Virtual Hosts,” Proceedings of The 3rd National Conference on Technical Education Engineering & Technical Education (NCTechED2010), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2010.หน้า 417-422

[3] Kanittha Chan-Ngam, Prapakorn Srisawangwong, Kittipong Chinsook, and Sitthichai Butsman , “The feature extraction method for silk Prae Wa pattern recognition” In Proceedings of The 2010 International Conference on Computer and Software Modeling (ICCSM 2010), Manila, Philippines. December 4-5, 2010.

[4] S. Bussaman. “A Comparative Efficiency of Face Recognition Using Face Features Analysis and Artificial Neural Network”, 2 nd Rajamangala University of Technology Thanyaburi International Conference (2 nd RMUTIC).

[5] พัชระ นาเสงี่ยม สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา และคำรณ สุนัติ, “การประสานคำตอบสำหรับการจัดกล่มผลการสืบค้นเว็บภาษาไทยที่มีความน่าเชื่อถือ,” Proceedings of Conference Information Technology 2010 (CIT2010), 2010.

[6] ดุษฎี เทิดบารมี ศิวพงษ์ นิยมพานิช และสิทธิชัย บุษหมั่น, “การใช้งาน TLS แทน SSL สำหรับโพรโตคอล https ที่มีการประยุกต์ทำงานแบบ Multi Name-Based Virtual Hosts,” Proceedings of The 3rd National Conference on Technical Education Engineering & Technical Education (NCTechED2010), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2010.หน้า 417-422

[7] ธาดา จันตะคุณ, ดุษฎี เทิดบารมี และจาริมา คงปัญญา. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนเว็บช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด กับการสอนแบบเรียนด้วยตนเอง (A Comparative Study of the Learning Achievement of WBI in Information Technology for MIS by using Think-Pair-Share and Self-directed Learning)” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 (SPUCON10); 15 ต.ค.2553. กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม,2553.หน้า 833-841

[8] D.Terdbaramee, S.Niyomphanich,T.Jantakoon, P.Ketwong and C.Thee-asana, “A standard Terms-Of-Reference (TOR) model of information system project Base on IEEE 1062”, Proceedings of The 9th International Conference on e-Business 2010 for Innovative and Creative Economy (iNCEB2010), Kasetsart University 2010.

[9] นรุวรรณ อยู่สำราญ, “ระบบแนะนำอีเลิร์นนิ่งโดยใช้ค่าสถิติรายการการใช้และต้นไม้ความรู้”, In Proceedings of the Joint conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, Thailand, 2010.

[10] P. Ketwong and S. Bussaman. “Classification of Thai government official letter”, 2 nd Rajamangala University of Technology Thanyaburi International Conference (2 nd RMUTIC).

[11] P. Ketwong and S. Bussaman. “Thai official documents by making use of artificial neural networks” ,International Conference on Digital Libraries and Knowledge Organization.

[12] S. Bussaman and P. Ketwong. “Human Face Recognition using Principal Component Analysis and Geometric Feature Analysis by Neural Network”, The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computer and Communications (ITC-CSCC 2010).

[13] ขนิษฐา ชั้นงาม, ประภากร ศรีสว่างวงศ์, ณรงค์ศักดิ์ ภูลคร, และ เบญจวรรณ การฟุ้ง, “การสกัดลักษณะสำคัญของผ้าไหมแพรวาด้วยเทคนิคการวัดระยะห่างระหว่างพิกเซล”, In Proceedings of The 3rd National Conference on Information Technology, Thailand, 2010.หน้า 395-397

[14] อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์, และ ขนิษฐา ชั้นงาม, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าที่สูญหายของข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเทคนิคการจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีน”, In Proceedings of The 3rd National Conference on Information Technology, Thailand, 2010.หน้า 30-36

[15] Prapakorn Srisawangwong, Supachanan Wanapu. “Social Networking Security : The Study of Threat and the Countermeasures”, In Proceeding of JICTEE2010, Luang Prabang, LAOS. December 22-25, 2010”. p286-291

[16] ธาดา จันตะคุณ, จาริมา คงปัญญา และธิติ จันตะคุณ. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Development Computer Assisted Instruction in Information Technology for Life)” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 (NCTechED2010);25 ส.ค.2553. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2553.หน้า 544-548

[17] ธิติ จันตะคุณ, ธาดา จันตะคุณ และเกษรินทร์ รุ่งเรือง. “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการแก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ (The Development of Help Desk Services System)” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 (NCTechED2010);25 ส.ค.2553. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2553.หน้า 490-495

[18] นุชจรินทร์ พงศ์นพรัตน์ และ พุธษดี ศิริแสงตระกูล, “ระบบบูรณาการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเว็บเซอร์วิส,” การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.

[19] K. Khamsombat. “Automatic Extraction of Character from Table Forms” ,2 nd Rajamangala University of Technology Thanyaburi International Conference (2 nd RMUTIC).